Klocki dociskowe / Clamping Blocks / Andruckklötze
ŚLIZGI DO PIŁ TAŚMOWYCH

wysokiej jakości materiał o niskim współczynniku tarcia

Odpowiedni dobór komponentów, który jest rezultatem wieloletnich badań i testów, sprawia, że materiał ten ma wyjątkowe cechy wymagane przy prowadzeniu pił taśmowych.

Dzięki swojej smarowności materiał ma niski współczynnik tarcia i nie powoduje nagrzewania się piły. Posiada następujące współczynniki tarcia mierzone wg ISO 8295:
- dynamiczy od 0,20 – 0,24
- statyczny od 0,20 – 0,24

Materiał jest przeznaczony do pracy ciągłej w temp. do 125°C, wytrzymuje krótkotrwałe narażenia cieplne do 200 °C. W konsekwencji piła zachowuje wyjściowy stan naprężenia.
Materiał nie zawiera substacji niebezpiecznych i jest zgodny z Dyrektywami Europejskimi 2011/65/EC (RoHS), 2002/96/EC (WEEE), 2003/11/EC, 2003/108/EC.

Z drugiej jednak strony, materiał jest stosunkowo elastyczny. Jest to istotne, gdy na przykład elementy kory uderzą w klocek. Ponieważ materiał nie jest kruchy, klocek nie pęka. Połączenie tych dwóch przeciwstawnych cech osiągnięto po wielu latach prób, uzyskując kompromis. Na pewno zadowoleni z niego będą właściciele traków taśmowych, którzy zdecydują się na zastosowanie nowych klocków dociskowych do prowadzenia pił taśmowych.

Materiał, z których wykonane są klocki firmy Preta jest odporny na ścieranie, bardzo wolno się zużywa i nie trzeba go często wymieniać. Posiada cechę samosmarowania. Jednocześnie nie zmienia swoich właściwości w kontakcie z olejem, wodą, lodem, jak również słabymi kwasami i zasadami.

Wykonywane są różne warianty klocków pod zamówienie klienta w zależności od modelu traka. Proponowane są również półprodukty w postaci płyt lub pasków o różnej długości, szerokości i grubości oraz cylindrów. Materiał ten jest łatwo obrabiany za pomocą narzędzi z HSS, HM i PCD.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt e-mail: info@preta.com.pl

KLOCKI DOCISKOWE W SKRÓCIE:

- niski współczynnik tarcia
- materiał stosunkowo elastyczny
- odporne na ścieranie
- posiadają cechy samosmarowania

CLAMPING BLOCKS FOR LEADING OF BANDSAWS

a high quality low coefficient friction material

The right choice of components, which is the result of years of research and testing, makes this material unique in the leading of the bandsaws.

By selecting the right lubricant, the material has a low coefficient of friction and does not cause the saw to heat up. It has the following friction coefficients measured in accordance with ISO 8295:
- dynamic from 0.20 to 0.24
- static from 0.20 to 0.24

The material is designed for continuous operation at temperatures up to 125 ° C, withstands short-term heat exposures up to 200 ° C. As a consequence, the saw retains the initial stress state.
The material does not contain dangerous substances and is compliant with European Directive 2011/65 / EC (RoHS), 2002/96 / EC (WEEE), 2003/11 / EC, 2003/108 / EC.

On the other hand, the material is relatively flexible. This is important when for example, elements of the cortex hit the block. Because the material is not brittle, block does not crack. The combination of these two contradictory characteristics achieved after many years attempts to give a compromise. Definitely satisfied with it will be sawmill owners who choose to adopt the new clamping blocks to leading of band saws.

The material of clamping blocks is resistant to abrasion,very slowly wears and need not be replaced frequently. It has self-lubricating feature. At the same time it does not change its properties in contact with oil, water, ice, as well as weak acids and bases.

They are different variants of the blocks depending on the model sawmill. Proposed are also intermediates in the form of slabs or strips of various length, width and thickness and cylinders are also offered. This material is easily machined using tools from HSS, HM and PCD.

If you have further questions, please contact e-mail: info@preta.com.pl

CLAMPING BLOCKS IN BRIEF:
- low coefficient friction
- relatively flexible
- resistant to abrasion
- self-lubricating feature

ANDRUCKKLÖTZE FÜR DIE FÜHRUNG DER BANDSÄGEN

hochqualitatives Material mit niedrigem Reibungskoeffizienten

Die entsprechende Wahl der Komponenten, die das Ergebnis langjähriger Untersuchungen und Tests ist, hat bewirkt, dass dieses Material außergewöhnliche Eigenschaften hat, die bei der Führung von Bandsägen erforderlich sind.

Auf Grund seiner Gleitfähigkeit hat das Material einen niedrigen Reibungskoeffizienten und bewirkt kein Erhitzen der Säge. Es besitzt folgende Reibungskoeffizienten, gemessen nach ISO 8295:
der dynamische von 0,20 – 0,24
der statische von 0,20 – 0,24

Das Material ist für einen Dauerbetrieb bei einer Temperatur bis zu 125°C vorgesehen und hält kurzzeitige Wärmeeinwirkungen bis zu 200°C aus. In der Endkonsequenz behält die Säge den Spannungszustand wie am Ausgang bei.
Das Material enthält keine Gefahrstoffe und entspricht den Europäischen Richtlinien 2011/65/EU (RoHS), 2002/96/EG (WEEE), 2003/11/EG, 2003/108/EG.

Andererseits ist das Material jedoch verhältnismäßig elastisch. Das ist wichtig, wenn zum Beispiel Rindenelemente auf einen Klotz stoßen. Da das Material nicht brüchig ist, kommt es nicht zum Reißen des Klotzes. Die Verbindung dieser zwei gegensätzlichen Eigenschaften wurde nach vielen Jahren der Versuche erreicht, nach dem man einen Kompromiss gefunden hat, der zweifellos diese Eigentümer von Bandsägemaschinen, die sich für die Verwendung von neuen Andruckklötzen für die Führung der Bandsägen entscheiden, zufriedenstellen wird.

Das Material, aus denen die Klötze der Firma Preta gefertigt sind, hat folgende Eigenschaften: es ist abriebfest, verschleißt sehr langsam und muss nicht oft gewechselt werden. Außerdem besitzt es selbstschmierende Eigenschaften. Gleichzeitig verändert es seine Eigenschaften nicht, wenn es mit Öl, Wasser, Eis, sowie auch schwachen Säuren und Laugen in Berührung kommt.

Ebenso werden auf Bestellung des Kunden in Abhängigkeit vom Modell der Bandsägemaschine verschiedene Varianten der Klötze hergestellt. Angeboten werden auch Halbzeuge in Form von Platten oder Streifen mit verschiedener Länge, Breite und Dicke sowie in Zylinderform. Dieses Material ist mit Hilfe von HSS-, HM- und PCD-Werkzeugen leicht zu bearbeiten.

Bei eventuell weiteren Fragen bitten wir um Kontaktaufnahme E-Mail: info@preta.com.pl

ANDRUCKKLÖTZE IM ÜBERBLICK:
- niedriger Reibungskoeffizient
- verhältnismäßig elastisches Material
- abriebfest
- besitzt selbstschmierende Eigenschaften